Výchovné poradenství a prevence

Cíle Centra výchovného poradenství

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání,
 • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání,
 • prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se zdravotním postižením,
 • pomoc při volbě další vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
 • poskytování přehledných a úplných informací o nástavbovém studiu či studiu na VOŠ/VŠ,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 • vedení databáze integrovaných žáků/žákyň
 • zlepšení spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami v kraji, se speciálními pedagogy a s psychology,
 • poskytování přehledných a úplných informací o volnočasových aktivitách školy,
 • zkvalitnění metodiky pro reedukaci logopedických obtíží a specifických poruch učení (v rámci pedagogické intervence)

Hlavní náplní práce pedagogických pracovníků tohoto centra je vést databázi integrovaných; pomáhat žákům/žákyním s výchovnými a vzdělávacími problémy; spolupracovat s pedagogicko-psychologickými poradnami v kraji, s psychology a speciálními pedagogy; řešit potíže s učiteli a rodiči studujících; poskytovat poradenskou pomoc a spolupracovat s příslušnými orgány v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. Cílem CVP je tedy dosažení příznivého klimatu v jednotlivých třídách a zároveň v celé škole.

Spolupracujeme s příspěvkovými či neziskovými organizacemi (Liga proti rakovině Praha, Světluška, Život dětem)

Aktuálně jsme zapojeni do online stránky důvěry NNTB (Nenech to být) zaměřující se na diagnostiku třídy.

Jsme zapojeni do Dnů mediální gramotnosti 2020 na portále Jeden svět na školách.

Účastníme se Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha.

Na naší škole zároveň funguje od školního roku 2014/2015 Žákovský parlament.

Na výchovné poradce/poradkyně se lze obracet s následujícími okruhy problémů:

 • Výchovné problémy, problémy ve škole (neprospěch, nezvládání učiva)
 • Pedagogická intervence (na základě doporučení PPP, SPC)
 • Zdravotní omezení, případně znevýhodnění v různých oblastech vzdělávání (SPU: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ADHD, autismus apod.)
 • Problémy ve vztazích (se spolužáky, se členy rodiny), problémy psychického rázu
 • Nástavbové studium, popř. výběr VOŠ a VŠ (kariérové poradenství)
 • Informace o volnočasových aktivitách školy (např. v oblasti cizích jazyků, sportu, literární výchovy, technických oborů, výtvarné tvorby atd.)

Výchovní poradci Váš problém posoudí a v nutných případech Vám zprostředkují konzultaci s odborníky, kteří Vám mohou pomoci.

Reedukace obtíží:

Pedagogická intervence

 • především podpora v oblasti zvládání gramatických jevů (procvičování pravopisu); zlepšování komunikačních schopností, rozšiřování slovní zásoby, docvičování čtení – podpora porozumění a interpretace textů apod.
 • určeno pro žáky/žákyně s SPU-O (dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj.)

Adresa:  Pivovarská 594, Štětí 411 08 /kabinet umístěn vedle učebny J, přízemí/

Konzultační hodiny:

výchovná poradkyně

Mgr. Lucie Čoričová

coricova@odbornaskola.cz

Tel.: 724953433

* (CVP lze navštívit pouze po telefonické dohodě)

Plán práce výchovného poradce (stáhněte zde)

 

Metodik prevence

Bc. Jakub Malý

jakub.maly@odbonaskola.cz

konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

Pondělí  11:45 – 13:30 hod.
Středa 11:45 – 12:30 hod.
Čtvrtek 9:50 – 10:50 hod

(nebo kdykoliv po domluvě)

Plán práce metodika prevence (stáhněte zde)

Preventivní program (stáhněte zde)

 

Elektronické poradny:

www.kclitomerice.cz

(Kontaktní centrum Litoměřice – centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí)

www.minimalizacesikany.cz

(Informační portál o šikaně na školách)

www.sikana.org

(Sdružení se zaměřuje na pomoc obětem šikanování a na prevenci proti šikaně)

www.linkabezpeci.cz

(Sdružení Linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech)

www.amnesty.cz

(Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě)

www.dropin.cz

(Středisko prevence a léčby drogových závislostí)

www.bezcigaret.cz

(Internetová poradna zaměřující se na informace v oblasti odvykání kouření, preventivní programy pro školy)

www.dkc.cz

(Dětské krizové centrum – specializace na problematiku CAN – syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte)