GDPR

Ochrana vašich osobních údajů je naším nejvyšším zájmem.

V případě Vašich dotazů nebo v případě zájmu o odvolání Vašeho souhlasu nás můžete kdykoliv kontaktovat na této adrese: info@odbornaskola.cz

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je příspěvková organizace Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134.

2. Za jakým účelem Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme pro sjednaný účel pouze s Vaším souhlasem, nebo v případě že k tomu existuje v souladu s nařízením GDPR a ostatními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů jiný právní důvod.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb v oblastech, pro které je organizace zřízena.

4. Právo na přístup k osobním údajům a vymazání

Jako náš klient máte kdykoliv právo na přístup k osobním údajům, které o Vaší osobě uchováváme, jakož i právo na opravu, na námitku, na omezení zpracování, jakož i právo na zablokování či vymazání dat, a to za předpokladu, že uplatnění Vašeho práva nepovede k porušení našich povinností daňového poradce podle zvláštního zákona, či porušení jiné zákonné povinnosti data uchovávat.

V případě, že dojde ke změně Vašich osobních údajů, prosíme Vás, o sdělení těchto změn. Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Vaši žádost o přístup k osobním údajům, výmaz, opravu, přenos nebo uplatnění práva namítat proti zpracovávání osobních údajů lze doručit na výše uvedenou adresu.

5. Bezpečnost osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna prostřednictvím příslušných technických a organizačních opatření. Tato opatření se týkají především ochrany před  protiprávním nebo i náhodným přístupem, zpracováváním, ztrátou, použitím a manipulací s údaji. Nemůžeme nést odpovědnost za zveřejnění informací v důsledku chyby při zpracování osobních údajů, kterou jsme nezpůsobili, nebo která byla způsobena v důsledku neautorizovaného přístupu ze strany třetích osob.

6. Použití osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete, nebudeme zpracovávat pro jiné účely než pro ty, pro které jste nám udělili souhlas, nebo které vyplývají z ustanovení GDPR nebo z jiných právních předpisů.

7. Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje můžeme předávat jiným správcům v souvislosti s plněním našich zákonných povinností (zejména předávání orgánům státní správy). Přenos dat je realizován výhradně v souladu s nařízením GDPR za účelem splnění předmětu smlouvy, nebo na základě Vašeho předchozího souhlasu.

8. Informování o porušení ochrany osobních údajů

Snažíme se zajistit, aby případné porušení bezpečnosti osobních údajů bylo co nejdříve identifikováno a aby porušením dotčené kategorie osobních údajů byly bez zbytečného odkladu nahlášeny Vám nebo příslušnému kontrolnímu orgánu.

9. Uchovávání osobních údajů

Uchovávání osobních údajů nebude trvat po delší dobu, než je doba nezbytná pro splnění našich smluvních, resp. zákonných povinností, nebo k odvrácení nároků z odpovědnosti za škodu.

10. Pověřenec Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy, Štětí, Kostelní 134, příspěvkové organizace

Pověřenou osobou ve věci GDPR je Ing. Jiří Tyšer. Kontakt: tyser@seznam.cz