Přijímací řízení na studijní (maturitní) obory

Počet přijímaných do 1. ročníku školního roku 2024 – 2025:
34-42-M/01 Obalová technika: 18
18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP počítačové sítě, virtualizace a cloud computing): 17
18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP webdesign): 17
18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP internet věcí): 17
Obor Mechanik elektrotechnik ve školním roce 2024/25 neotevíráme.
 
Přihlášku(y) ke studiu lze podat od 1. do 20. února 2024 třemi způsoby:
1. Elektronicky prostřednictvím informačního systému Cermatu na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci:

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

  • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
  • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
  • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
  • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

Výhody: Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde. U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech. Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce. Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky. Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky. Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

Nevýhody: —–

2. V podobě výpisu získaného z informačního systému Cermatu– v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky: 

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

  • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
  • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
  • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
  • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
  • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Výhody: Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde. U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech. Stačí jedna kopie od každé přílohy.

Nevýhody: Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy. Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem. Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

3. Na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Výhoda: Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

Nevýhody: Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh. Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy. Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením. Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem. Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

Lze podat 2 nebo 3 přihlášky na různé obory jedné školy nebo i na jeden obor s různými ŠVP. Je tedy možné podat až 3 přihlášky na obor informační technologie.
 
Přijímací zkoušky se budou konat formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky ve dnech 12. a 15. dubna 2024 na škole, kterou stanoví Cermat.
 
Algoritmus Cermatu pro rozdělení uchazečů na jednotlivé školy podle priorityzde 
 
Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve střední škole (pro případný 3. způsob přihlášení), lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání aj. naleznete – zde
Všechny jsou ve formátu pdf a xlsx.
 
Podrobné informace a kritéria přijímacího řízení:
34-42-M/01 Obalová technika: Stáhnout
18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP počítačové sítě, virtualizace a cloud computing): Stáhnout
18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP webdesign): Stáhnout
18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP internet věcí): Stáhnout
 

Obor 82-41.M/11 Design interiéru
Talentové zkoušky již proběhly. V únoru 2024 se nelze přihlásit.
Uchazeči, kteří úspěšně zvládli talentovou zkoušku, musí zadat i obor Design interiéru do přihlášky podané mezi 1. a 20. 2. 2024 a zvolit u něj pořadí preference.
Informace o přijímacím řízení do oboru Design interiéru do 1. roč. školního roku 2024 – 2025 Zde