Přijímací řízení na učební obory

Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2024/2025
 
Počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku školního roku 2024/2025
26-51-H/01 Elektrikář: 10
33-56-H/01 Truhlář: 12
23-51-H/01 Strojní mechanik: 12
 
Přihlášku(y) ke studiu lze podat od 1. do 20. února 2024 třemi způsoby:
1. Elektronicky prostřednictvím informačního systému Cermatu na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci:

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

  • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
  • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
  • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
  • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

Výhody: Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde. U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech. Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce. Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

Nevýhody: —–

2. V podobě výpisu získaného z informačního systému Cermatu– v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky: 

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

  • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
  • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
  • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
  • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
  • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Výhody: Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde. U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech. Stačí jedna kopie od každé přílohy.

Nevýhody: Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy. 

3. Na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Výhoda: Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

Nevýhody: Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh. Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy. Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením. 

Lze podat 2 nebo 3 přihlášky na různé obory jedné školy.
 
Součástí přijímacího řízení bude ústní pohovor s uchazečem. Ředitel školy nebude v rámci přijímacího řízení stanovovat žádné další přijímací zkoušky.
 
Podmínkou přijetí bude zdravotní způsobilost k výkonu zvoleného oboru vzdělávání. Na formuláři o zdravotní způsobilosti musí být vždy uveden kód a název oboru, pro který je vystaven.
 
Algoritmus Cermatu pro rozdělení uchazečů na jednotlivé školy podle priorityzde
 
Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve střední škole (pro případný 3. způsob přihlášení), lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání aj. naleznete – zde
Všechny jsou ve formátu pdf a xlsx.
 
Podrobné informace a kritéria pro přijímací řízení do oborů
26-51-H/01 Elektrikář – stáhnout
33-56-H/01 Truhlář – stáhnout
23-51-H/01 Strojní mechanik – stáhnout