Přijímací řízení na vyšší odbornou školu

Přijímací řízení / Napsal Jiří Konvalinka

První kolo přijímacího řízení do vzdělávacího programu vyšší odborné školy 82-41-N/09 Obalový a grafický design

Přijď studovat na nejmoderněji vybavené vošce! K dispozici máš kompletní porfolio strojů, počínaje řezacími plotry Kongsberg, UV flatbed, CO2 gravírku, digitál Xerox Iridesse a skvěle vybavené ateliéry! Jsi kreativní? Buď obalář! Navíc Ti nabídneme čtyři nové počítačové učebny vybavené aplikacemi Adobe, Artios a EngView, skvělý fotoateliér s moderní zrcadlovkou, světly a plátny a v neposlední řadě zázemí krásného internátu!
Pojď studovat do nové školy!

Přihlášku lze podat poštou na adresu školy nebo osobně na sekretariátu školy v Kostelní ul. 134 do 17. 6. 2024.
Den otevřených dveří nepořádáme, ale dveře školy jsou otevřené pro každého zájemce. Stačí si dohodnout termín na tel. 411 152 000 nebo na e-mailu reditel@odbornaskola.cz.

 

Přihláška ke studiu
Formulář v elektronické podobě naleznete v sekci formuláře v hlavním menu tohoto webu (SEVT 49 152 0). Veškeré termíny (1. a 2. kolo, případně náhradní termíny, budou včas publikovány na titulní straně tohoto webu). Administrativní poplatek za vykonání zkoušky je 300 Kč, poplatek je splatný na místě. 

Pokud uchazeč nedodá ověřenou kopii maturitního vysvědčení spolu s přihláškou, je možné předložit ověřenou kopii, nebo přímo originál vysvědčení v den konání talentové zkoušky. 

Talentová zkouška
Talentová zkouška se koná v budově školy v Kostelní 134. Uchazeč by měl prokázat schopnost pracovat s danou plochou (formátem), zvládnutí celkové kompozice výtvarného návrhu, vhodně umístit dominantní grafický prvek, doplněný vedlejšími prvky.

Prokázat základní znalost kaligrafie a práci s textem.

Pracovat s vlastním originálním námětem kompozice.

Vyjádřit ideu kresebně a barevně.

Být kreativní graficky a slovně.

 

Školné
Školné na VOŠ obalové techniky Štětí činí 5 tis. Kč za školní rok. Uchazeči přijatí do 1. ročníku uhradí polovinu školného (tj. 2 500 Kč) do 14 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu na účet školy 1002503319/0800 (s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce) nebo osobně na sekretariátu školy.

 

Kritéria přijímacího řízení:

I. Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy

Za průměr z povinných zkoušek uvedených na vlastním maturitním vysvědčení do 1,5 včetně získá uchazeč(ka) 5 bodů. Za průměr do 2,5 včetně 2 body. Za průměr vyšší než 2,5 pak 0 bodů.

II. Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče(ky)

Za každou doloženou účast v okresním a vyšších kolech uměleckých a výtvarných soutěží nebo za výstavu vlastních děl v galerii apod. získá uchazeč(ka) 1 bod. Maximální počet bodů, které lze v přijímacím řízení získat za tyto aktivity, je 5.

III. Hodnocení výsledků přijímací talentové zkoušky:

  1. Uchazeč(ka) může získat 0 až 30 bodů za hodnocení domácích prací.
  2. Uchazeč(ka) může získat 0 až 30 bodů za hodnocení práce vyhotovené během školní talentové zkoušky.

Domácí práce i práci vyhotovenou během školní talentové zkoušky hodnotí nezávisle každý ze tří členů komise stanovené ředitelem školy 0 až 10 body. Maximálně lze tedy získat 70 bodů (3 krát 10 za domácí práce, 3 krát 10 za školní talentovou zkoušku, 5 bodů za prospěch u maturitní zkoušky a 5 bodů za hodnocení dalších skutečností).

Ředitel školy stanovil u talentové zkoušky minimální hranici úspěšnosti pro přijetí na 10 bodů.

Škola přijímá prvních 20 nejúspěšnějších uchazečů podle pořadí vytvořeného na základě součtu bodů dosaženého v přijímacím řízení, kteří získali alespoň 8 bodů. Dvě místa jsou rezervována pro uchazeče přijaté po případném úspěšném odvolání se proti výsledkům přijímacího řízení. Domácí práce bude možné si odnést v den přijímací zkoušky.

Hodnotící komise je ve složení: doc. PhDr. Martin Mrázik, PhD., MgA. Petr Kubelka a MgA. Marek Rubec.

Hodnotí se ukázky 5 – 10 domácích prací.

Níže uvádíme výběr z témat, která byla zadána v rámci minulých talentových zkoušek:

Název Popis, pomůcky
Kinetický objekt Formát: A3. Pomůcky: Barevné tuše (kresba může ale být i monochromní), inkousty, akvarelové štětce, kelímek na vodu, špejli, hadřík (nebo houbičku), tužku a další možné kresebné prostředky dle vlastního uvážení.
Doporučení: Upřednostňuje se idea, tedy volba námětu, výtvarné provedení, kompoziční rozvržení a zvládnutí celé plochy.
Jíst, spát, myslet Vytvořte logo z těchto slov. Formát: A3. Pomůcky: Tužky, pastelky, voskovky, akvarelové štětce, barevné tuše, hadřík, kelímek na vodu, nůžky, paspartovací nůž, dále dle vlastního uvážení. Doporučení: Zcela dominantní je autorská (originální) idea, originalita provedení, zvládnutí formátu, výtvarná (tvůrčí) hodnota návrhu.
Čmárání Technika: dle vlastního uvážení (volná inspirace). Formát: A3. Pomůcky: tužky, barevné tuše, inkousty, akvarelové štětce, barevné izolepy, tempery, kelímek na vodu, nůžky, paspartovací nůž, hadřík, atd. Doporučení: Upřednostňuje se ideová (originální) podstata řešení, výtvarné a grafické ztvárnění
Potisk trička Navrhněte grafické řešení potisku trička s motivem zipu (rub i líc)
Zubní protéza Vytvořte jednoduchou obalovou formu na zubní protézu
Komiks Vytvořte komiksový příběh (A3) na téma přijímací řízení na VOŠ
Silná a slabá struktura Slabá a silná struktura: pomocí různě silných linií vytvořte graficky a kompozičně zajímavou plochu formátu A3