Pohovory s uchazeči o studium učebních oborů v 1. ročníku 2024/25

Rozpis pohovorů s uchazeči o studium učebních oborů v 1. ročníku 2024/25 oborů elektrikář, strojní mechanik a truhlář.

stáhnout

Seznam je řazen podle registračních čísel, která uchazeči obdrželi při podávání elektronické nebo hybridní přihlášky. Uchazečům, kteří podali přihlášku papírovou, zašleme registrační číslo dopisem během března 2024.

Pohovory se budou konat v učebnách budovy školy v Pivovarské ulici.

Pokud se uchazeč ze vážných důvodů k pohovoru nedostaví ve stanoveném termínu a zákonný zástupce nezletilého uchazeče případně zletilý uchazeč tuto neúčast písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro řádný termín pohovoru, bude mu stanoven ředitelem školy termín náhradní.