Druhé kolo přijímacích zkoušek na obor VOŠ – obalový a grafický design

Druhé kolo přijímacího řízení do vyšší odborné školy oboru 82-41-N/09 Obalový a grafický design se uskuteční dne 25. září 2020 od 9.00 hod. v hlavní budově školy, Kostelní 134, Štětí. Požadavkem pro účast na přijímacích zkouškách je středoškolské vzdělání, zakončené maturitní zkouškou.

Přijímací zkouška se koná podle. § 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,

Kritéria přijímací zkoušky:

Škola pořádá přijímací řízení, ve kterém se přijímá do zvoleného studijního oboru Vyšší odborné školy obalové techniky prvních 30 uchazečů. Přijímací zkouška bude obsahovat:

a) talentovou zkoušku ve škole (grafický návrh – max. 30 bodů)

c) hodnocení domácí tvorby (max. 30 bodů)

d) hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání (max. 5 bodů).

Součástí přijímacích zkoušek je tedy předložení a hodnocení 5 – 10 domácích výtvarných prací různého charakteru (např. kresba, malba, grafika, počítačová grafika, třírozměrné předměty aj. podle zaměření uchazeče).

Práce charakteru počítačové grafiky přijímáme ve vytištěné podobě, nikoliv v podobě elektronické. Vyhněte se, prosím, jednostranně zaměřeným technikám, kde nelze posoudit Váš talent. Práce předávejte s paspartizací a vložené do tvrdých desek se jménem, příjmením a adresou. Práce po dokumentaci a hodnocení budou vráceny v den přijímacích zkoušek.

Nutnými pomůckami pro talentovou zkoušku ve škole jsou paspartovací nůž, barevné tuše. Inkousty, akvarelové štětce, tužky, pastelky, voskovky, tempery, barevné izolepy, nůžky, špejle, hadřík, kelímek na vodu, dále dle vlastního uvážení…


V hodnocení bude na základě § 94 odst. 3 písm. a školského zákona zohledněno hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na maturitním vysvědčení ze střední školy.

Podrobná kritéria pro hodnocení prospěchu na maturitním vysvědčení::

průměr známek:1,00 – 1,501,51 – 2,50nad 2,51 (včetně)
Maturitní vysvědčení5 b2 b0 b

Celkem lze tedy získat při přijímací zkoušce max. 65 bodů.  Přijímací řízení bude trvat přibližně do 12 hod.

Žádáme všechny uchazeče, aby na místě předložili buď úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo originál maturitního vysvědčení (pokud již úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nezaslali) a připravili se na předložení průkazu totožnosti.

 Přijímacích zkoušek se nemůže zúčastnit uchazeč, který nedoloží k 25. 9. 2020 úspěšné složení maturitní zkoušky.

 Nevratný poplatek za přijímací řízení činí 300 Kč, úhradu je možné provést bankovním převodem na číslo účtu školy 1002503319/0800 (s uvedením příjmení pro identifikaci platby) nebo složenkou typu A na adresu školy, nebo v hotovosti ve škole před zahájením přijímacích zkoušek nejpozději 25. 9. 2020 do 8.30 hod.

Uchazeč se prokáže před vlastní zkouškou ústřižkem složenky nebo výpisem z účtu, jinak nebude moci být k přijímacím zkouškám připuštěn.

Do spisu o přijímacím řízení, který obsahuje přihlášku uchazeče, lze nahlédnout od 25. 9. 2020 do konce řízení, v sekretariátu školy v Kostelní ulici v pracovní dny od 10:00 hod do 12:00 hod.

Výsledky přijímacího řízení škola zveřejní dne 25. 9. 2020 na www.odbornaskola.cz  pod kódem uchazeče. Informaci o přijetí nebo nepřijetí uchazeče podá škola ve 12.30 hodin v knihovně.

 Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, bude uchazeči zasláno písemně do vlastních rukou adresáta.