Vyhlašujeme první kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-M/11 Design interiéru do 1. ročníku šk. roku 2024/25

Studujte moderní, prestižní obor, vhodný pro kreativní lidi.  Studium tohoto oboru je vhodné pro chlapce a dívky s dobrým prospěchem, tvořivostí a výtvarným projevem se zájmem o další studium na uměleckých vysokých školách a o atraktivní povolání bytových architektů a designérů, kteří se zabývají navrhováním interiérů.

Žáci se v průběhu studia seznámí s dějinami výtvarné kultury a nábytkové tvorby, s různými technikami kresby a malby, naučí se navrhovat nábytek, vybavení a zařízení interiérů včetně návrhu barevného řešení, výběru podlahových krytin, bytových textilií a osvětlení. Podrobně se seznámí s materiály a technologií výroby nábytku, naučí se zpracovávat konstrukční dokumentaci, vytvářet modely a konkrétní výrobky dle vlastních návrhů na odborných pracovištích dílen a ateliérů.

Přihlášky se podávají do 30. listopadu 2023 na adresu školy VOŠ OT a SŠ, Kostelní 134, 411 08 Štětí, datovou schránkou zákonného zástupce, nebo osobně

1. termín 1. kola je vyhlášen na 9. ledna 2024, pokud by kolidoval s talentovou zkouškou na jiné škole, pak 2. termín 1. kola je vyhlášen na 10. ledna 2024. Zvolený termín napište do příslušné kolonky na přihlášce.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu talentové zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu, ten je stanoven na 30. ledna 2024 a 31. ledna 2024.

Po skončení talentových zkoušek 9. 1. 2024 bude zveřejněn jejich výsledek (pouze talentových zkoušek!) v aule školy, ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Totéž bude provedeno i 10. 1. 2024.

Ředitel školy oznámí celkový výsledek přijímacího řízení včetně pořadí, na kterém se uchazeč umístil, a to zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 15. února 2024. Nejedná se o rozhodnutí o přijetí.

Mezi 1. a 20. únorem 2024 je nutné, aby zákonný zástupce nezletilého uchazeče resp. zletilý uchazeč ještě jednou zapsal přihlášku do oboru Design interiéru na případnou přihlášku do oborů bez talentové zkoušky. Na ní jdou zapsat až dva obory s talentovou zkouškou a 3 obory bez talentové zkoušky. Na této přihlášce pak stanoví prioritu jednotlivých oborů a škol.

Tato přihláška se podává třemi způsoby:
1. elektronicky prostřednictvím informačního systému Cermatu (IS) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
2. v podobě výpisu získaného z IS – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky,
3. na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

15. května 2024 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení dle seznamu Cermatu, a to zároveň ve vestibulu školy v budově v Kostelní ulici, v aktualitách webových stránek školy a v informačním systému Cermatu pro přijímací zkoušky, čímž se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

 

Zápisové lístky se již nepoužívají navzdory tomu, že současný školský zákon ukládá základním školám jejich vydání.

Obor 82-41-M/11 Design interiéru nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

 

Podrobnosti o oboru naleznete zde.

Přihlášku ke studiu naleznete zde.

Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

 

Přijďte se 31. října 2023 podívat na den otevřených dveří, který se koná od 9 do 15 hodin. Pokud se Vám tento den nehodí, zavolejte 411 152 000 a dohodneme termín jiný.

 

Podáním přihlášky není dotčeno právo uchazeče podat až 3 další přihlášky ke vzdělávání ve střední škole v jarním termínu.
Upřesňující údaje s pozvánkou, časovým harmonogramem, potřebnými pomůckami apod. obdrží zákonný zástupce nebo plnoletý uchazeč v prosinci 2023 e-mailem.
Zákonný zástupce nebo plnoletý uchazeč je povinen na přihlášku uvést kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu.

K talentové zkoušce uchazeč přinese 12 – 20 domácích prací. Práce charakteru počítačové grafiky přijímáme pouze v tištěné podobě. Práce předávejte vložené do tvrdých desek se jménem, příjmením a adresou. Práce po dokumentaci a hodnocení budou vráceny
v den přijímacích zkoušek.