Náhradní termín přijímacích zkoušek a zpětvzetí zápisového lístku

Opatření obecné povahy, které vydalo MŠMT dne 7. 5. 2021 stanovuje: