Pozvánka na přijímací zkoušku - druhé kolo Tisk
Pátek, 02 Srpen 2013 07:22

 

Součástí přijímacích zkoušek je tedy předložení a hodnocení 3 - 5 domácích výtvarných prací různého charakteru (např. kresba, malba, grafika, počítačová grafika, třírozměrné předměty aj. podle zaměření uchazeče.

 

Práce charakteru počítačové grafiky přijímáme ve vytištěné podobě, nikoliv v podobě elektronické. Vyhněte se, prosím, jednostranně zaměřeným technikám, kde nelze posoudit Váš talent. Práce předávejte s paspartizací a vložené do tvrdých desek se jménem, příjmením a adresou. Práce po dokumentaci a hodnocení budou vráceny v den přijímacích zkoušek.

 

Nutnými pomůckami pro talentovou zkoušku ve škole jsou měkká tužka, plastická guma a barevný kresebný nástroj - pastelky, křídy).

 

V hodnocení bude na základě § 94 odst. 3 písm.a školského zákona zohledněno hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na maturitním vysvědčení ze střední školy.

 

 
 

 

Podrobná kritéria pro hodnocení prospěchu na maturitním vysvědčení:

 

 
 

 

průměr známek:

1,00 – 1,50

1,51 – 2,50

nad 2,51 (včetně)

Maturitní vysvědčení

5 b

2 b

0 b

 

 
 

 

Celkem lze tedy získat při přijímací zkoušce max. 65 bodů. Přijímací řízení bude trvat přibližně do 14 hod.

 

 

 

Žádáme všechny uchazeče, aby na místě předložili buď úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo originál maturitního vysvědčení (pokud již úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nezaslali)a připravili se na předložení průkazu totožnosti.

 

 Nevratný poplatek za přijímací řízení činí 300 Kč, úhradu je možné provést bankovním převodem na číslo účtu školy 1002503319/0800 (s uvedením jména pro identifikaci platby) nebo složenkou typu A na adresu školy, nebo v hotovosti ve škole před zahájením přijímacích zkoušek nejpozději 24. 9. 2013 do 8:30 hod.

 

 Uchazeč se prokáže před vlastní zkouškou ústřižkem složenky nebo výpisem z účtu, jinak nebude moci být k přijímacím zkouškám připuštěn.

 

 Do spisu o přijímacím řízení, který obsahuje přihlášku uchazeče, lze nahlédnout od 18. 9. 2013 do konce řízení, v knihovně školy v Kostelní ulici v pracovní dny od 10:00 hod do 12:00 hod.

 

 Výsledky přijímacího řízení škola zveřejní dne 25. 9. 2013 na www.odbornaskola.cz pod kódem uchazeče. Informaci o přijetí nebo nepřijetí uchazeče podá škola od 25. 6. 2013 na telefonním čísle 411 152 000.

 

 Rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí uchazeče, bude uchazeči zasláno písemně do vlastních rukou adresáta.