mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Výchovné poradenství
Výchovné poradenství
Centrum výchovného poradenství PDF Tisk Email

Centrum výchovného poradenství


Hlavní náplní práce pedagogických pracovníků tohoto centra je vést databázi integrovaných; pomáhat žákům/žákyním s výchovnými a vzdělávacími problémy; spolupracovat s pedagogicko-psychologickými poradnami v kraji, s psychology a speciálními pedagogy; řešit potíže s učiteli a rodiči studujících; poskytovat poradenskou pomoc a spolupracovat s příslušnými orgány v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. Cílem CVP je tedy dosažení příznivého klimatu v jednotlivých třídách a zároveň v celé škole.


Na výchovné poradce/poradkyně se lze obracet s následujícími okruhy problémů:

 • Výchovné problémy, problémy ve škole (neprospěch, nezvládání učiva)
 • Logopedické obtíže
 • Zdravotní omezení, případně znevýhodnění v různých oblastech vzdělávání (SPÚ: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie apod.)
 • Problémy ve vztazích (se spolužáky, se členy rodiny)
 • Nástavbové studium, popř. výběr VOŠ a VŠ (kariérové poradenství)
 • Informace o volnočasových aktivitách školy (např. v oblasti cizích jazyků, sportu, literární výchovy, technických oborů, výtvarné tvorby atd.)

Výchovní poradci Váš problém posoudí a v nutných případech Vám zprostředkují konzultaci s odborníky, kteří Vám mohou pomoci.


Reedukace obtíží:


Logopedická prevence

 • zlepšování komunikačních schopností, rozšiřování slovní zásoby, podpora porozumění, nácvik správné artikulace

Pedagogické poradenství

 • poradna určena pro žáky/žákyně se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj.)
 • psaní jako hraní: grafomotorická cvičení
 • docvičování čtení
 • procvičování pravopisu


Adresa:

Pivovarská 594, Štětí 411 08


Konzultační hodiny:


výchovný poradce

Mgr. Lucie Čoričová

coricova(zavináč)odbornaskola.cz