mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Střední škola Přijímací řízení
Přijímací řízení na střední školu 2018/19 PDF Tisk Email

Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory na školní rok 2019 - 2020, první kolo

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří nejpozději ve školním roce 2018/2019 splní povinnou školní docházku a základní vzdělání nebo úspěšně ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Přihlášku je nutné předat škole do 1. března 2019.

Ředitel VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí stanovil podle školského zákona pro uchazeče o studium studijních oborů přijímací zkoušky.

1) Součástí přijímacího řízení bude:

  1. jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, která bude trvat 60 minut a je ohodnocena max. 50 body,
  2. jednotná přijímací zkouška z matematiky, která bude trvat 70 minut a je ohodnocena max. 50 body,
  3. hodnocení výsledků uchazeče v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia, max. 50 body,
  4. hodnocení účasti v okresních a vyšších kolech olympiád a podobných soutěžích, max. 10 body.

Autorem obou testů bude Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) www.cermat.cz. Na této stránce jsou zpřístupněny ilustrační testy a testy z minulých let.


2) Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

V prvním kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, které odevzdá ředitelům příslušných škol nejpozději do 1. března 2019. Je možné podat obě přihlášky do různých oborů jedné školy nebo do stejného oboru, ale s různými zaměřeními (školními vzdělávacími programy). Pokud budete přihlášku odevzdávejte osobně, přineste ji, prosím, na sekretariát v budově školy v Pivovarské ulici. Budova v Kostelní ulici je v rekonstrukci.

Každý uchazeč může v 1. kole konat JPZ ve dvou termínech. Započítá se mu pak na obou školách pouze lepší výsledek z každého testu z ČJL a lepší výsledek z každého z testů z MAT.

První řádný termín JPZ má uchazeč v pátek 12. dubna 2019 na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí.

Druhý řádný termín JPZ je v pondělí 15. dubna 2019 na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce na druhém místě.

Obě přihlášky musejí být identické, tedy i pořadí škol na nich musí být stejné!

V případě, že se uchazeč nedostaví k přijímacím zkouškám z vážného (např. zdravotního) důvodu, jsou vyhlášeny náhradní termíny pro 1. kolo na 13. 5. a 14. 5. 2019. Uchazeč se musí do 3 dnů od konání zkoušky písemně omluvit a doložit omluvu např. potvrzením od lékaře.

3) Výsledky přijímacího řízení

a) CERMAT zpřístupní 27. dubna 2018 oběma školám uvedeným na přihlášce výsledek lepšího z testů z ČJL a výsledek lepšího z testů z MAT (max. 50 + 50 bodů).

b) Ředitel školy ohodnotí výsledky dosažené v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, případně v odpovídajících ročnících gymnázií. Za průměr známek

do 1,50 včetně obdrží uchazeč 25 bodů,

1,51 - 2,00 dostane 20 bodů,

2,01 - 2,25 bodů 15,

2,26 - 2,50 bodů 10,

2,51 - 2,75 bodů 5,

2,76 a horší obdrží uchazeč 0 bodů.

Jedná se vždy o průměr z povinných a povinně volitelných předmětů (nepočítejí se předměty nepovinné, kroužky apod.) a boduje se zvlášť 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí třídy deváté (max. 25 + 25 bodů).

c) Dále ředitel školy ohodnotí 2 body každou doloženou účast v okresních kolech školských olympiád a odpovídajících soutěží a 5 body každou účast v kole vyšším. Maximálně lze však dosáhnout 10 bodů za všechny soutěže.

d) V případě, že uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR a požádal o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka, stanoví ředitel komisi, která ověří formou rozhovoru způsobilost uchazeče vzdělávat se v českém jazyce.

Nejvyšší možný celkový zisk je tedy 160 bodů.

V případě rovnosti bodů u posledního přijatého a prvního nepřijatého uchazeče rozhoduje pomocné kritérium, kterým je prostý součet obou průměrů dosažených na ZŠ v pololetích hodnocených podle odstavce 3b. Přijat bude při rovnosti bodů ten z uchazečů, který má nižší součet průměrů.

Poté ředitel školy stanoví na základě získaných bodů pořadí uchazečů a přijme nejlepších 30 resp. 24 podle níže uvedeného přehledu.


Počty přijímaných pro 1. kolo přijímacího řízení v jednotlivých oborech:

Obor vzdělání - název školního vzdělávacího programu

KKOV

forma

počet volných míst

Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing 18-20-M/01 denní 30
Informační technologie – webdesign 18-20-M/01 denní 30
Informační technologie – management informačních systémů 18-20-M/01 denní 30
Informační technologie - internet věcí 18-20-M/01 denní 30
Obalová technika - Obalový a grafický design 34-42-M/01 denní 30
Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika 26-41-L/01 denní 24
Elektrikář- Elektrikář inteligentních elektroinstalací 26-51-H/01 denní 12
Strojní mechanik - Zámečník 23-51-H/01 denní 12
Truhlář 33-56-H/01 denní 12


Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (pouze přidělená registrační čísla) 27. dubna 2018 v odpoledních hodinách na stránkách školy www.odbornaskola.cz a na nástěnce ve vestibulu budovy školy v Pivovarské ul.


Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči zaslána nejpozději 14 dní před jejím konáním.

Prosíme uchazeče o studium oboru Informační technologie, aby do přihlášky uvedli i název vzdělávacího programu, o který mají předběžně zájem. V oboru informační technologie mají všechna 4 zaměření první dva roky společnou výuku. Ve druhém pololetí druhého ročníku si žáci volí zaměření pro 3. a 4. ročník (počítačové sítě, virtualizace a cloud computing, nebo webdesign, nebo management informačních systémů, nebo internet věcí). Škola pak příslušný program otevře při zájmu alespoň 8 žáků.


Svůj úmysl vzdělávat se ve VOŠ obalové techniky a SŠ potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.


Ředitel školy nechá v každém oboru 1 volné místo pro případné odvolání.Kritéria přijímacího řízení pro učební obory na školní rok 2018 - 2019, první kolo (přihlášku je nutné předat škole do 1. března 2018):

Ředitel VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí nestanovil pro uchazeče o studium učebních oborů přijímací zkoušky.

Uchazeči budou přijati na základě bodů získaných za prospěch na ZŠ a za účast ve školských olympiádách a podobných soutěžích.

a) Ředitel školy ohodnotí výsledky dosažené v druhém pololetí předposledního ročníku a prvním poletí posledního ročníku, kdy uchazeč plnil povinnou školní docházku. Za průměr známek

do 1,50 včetně obdrží uchazeč 25 bodů,

1,51 - 2,00 dostane 20 bodů,

2,01 - 2,25 bodů 15,

2,26 - 2,50 bodů 10,

2,51 - 2,75 bodů 5,

2,76 a horší obdrží uchazeč 0 bodů.

Jedná se vždy o průměr z povinných a povinně volitelných předmětů (nepočítejí se předměty nepovinné, kroužky apod.) a boduje se zvlášť každé z obou pololetí (max. 25 + 25 bodů).

b) Dále ředitel školy ohodnotí 2 body každou doloženou účast v okresních kolech školských olympiád a odpovídajících soutěží a 5 body každou účast v kole vyšším. Maximálně lze však dosáhnout 10 bodů za všechny soutěže.

c) V případě, že uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, stanoví ředitel komisi, která ověří formou rozhovoru způsobilost uchazeče vzdělávat se v českém jazyce.

Nejvyšší možný celkový zisk je tedy 60 bodů.

Poté ředitel školy stanoví na základě získaných bodů pořadí uchazečů a přijme nejlepších 12 do každého oboru. Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (pouze přidělená registrační čísla) 23. dubna 2018 na stránkách školy www.odbornaskola.cz a na nástěnce ve vestibulu budovy školy v Pivovarské ul.


V případě rovnosti bodů u posledního přijatého a prvního nepřijatého uchazeče rozhoduje pomocné kritérium, kterým je prostý součet obou průměrů dosažených na ZŠ v pololetích hodnocených podle odstavce a). Přijat bude při rovnosti bodů ten z uchazečů, který má nižší součet průměrů.

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání - viz výše uvedenou tabulku a údaje pod tabulkou.

Uchazeči o učební obory truhlář, strojní mechanik a elektrikář přijímací zkoušky nekonají.

Pokud budete přihlášku odevzdávejte osobně, přineste ji, prosím, na sekretariát v budově školy v Pivovarské ulici. Budova v Kostelní ulici je v rekonstrukci.

Svůj úmysl vzdělávat se ve VOŠ obalové techniky a SŠ potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.


Ředitel školy nechá v každém oboru 1 volné místo pro případné odvolání.
Tiskopis přihlášky je ZDE


Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání - viz tabulka a údaje pod tabulkou.

Kód oboru

Název oboru - název školního vzdělávacího programu

Délka studia

Zakončení

Forma

Podmínky zdravotní způsobilosti

18-20-M/01 Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing 4 Maturitní zkouškou Denní Bez požadavků
18-20-M/01 Informační technologie – webdesign 4 Maturitní zkouškou Denní Bez požadavků
18-20-M/01 Informační technologie – management informačních systémů 4 Maturitní zkouškou Denní Bez požadavků
18-20-M/01 Informační technologie – internet věcí 4 Maturitní zkouškou Denní Bez požadavků
34-42-M/01 Obalová technika - Obalový a grafický design 4 Maturitní zkouškou Denní 9 b), 19
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - Digitální technika a mechatronika 4 Maturitní zkouškou Denní 3, 22
33-56-H/01 Truhlář 3 Závěrečnou zkouškou s výučním listem Denní 1, 3, 5, 8a, 9a, 19, 20, 22
23-51-H/01 Strojní mechanik - Zámečník 3 Závěrečnou zkouškou s výučním listem Denní 1, 3, 7a, 19
26-51-H/01 Elektrikář- Elektrikář inteligentních elektroinstalací 3 Závěrečnou zkouškou s výučním listem Denní 3, 22

Požadovaná zdravotní způsobilost pro studijní nebo učební obory:

1.

prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře

3.

Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona

5

prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti vzniku vibrací

7 a)

prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami

8 a)

prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocněné alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí

9 a)

Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování

9.b)

Přecitlivělost na látky ropného původu v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona

19.

Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona

20.

Závažné poruchy sluchu v případě činností při vzniku hluku

22.

Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona